AGI – ett år efter införandet

fannymm

AGI – ett år efter införandet

Blev det lättare med AGI eller inte?

En sak står klar så här drygt ett år efter införandet av AGI. Det har inte enbart varit en enkel resa.

Införandet har visserligen lett till förtydligade riktlinjer och rutiner för såväl chefer som medarbetare och därmed ökad efterlevnad av regler och en höjd kvalitet, men också till viss del ökad administration.

Syftet med AGI har hela tiden varit tydligt. Införandet har gått ut på att skapa ett modernt och transparant system med vilket Skatteverkets kontrollverksamhet underlättas samt att arbetsgivare till högre grad kvalitetssäkrar sin löneprocess och som en effekt på längre sikt effektivisera arbetsgivarens rapportering till myndigheter.

Några punkter som införandet medförde

 • Kontantprincipen – rätt ersättning i rätt månad
  Kontantprincipen gäller även för förmåner med några få undantag. Det innebär att med AGI är det nu tydligt att pengarna eller förmånerna ska redovisas i den period som den kommit mottagaren tillhanda. Det utrymme för justeringar av lön och förmåner som tidigare funnits när rapporteringen till Skatteverket gjordes årsvis finns inte längre och det är därför extra viktigt att rätt ersättning och rätt förmån lönebereds i rätt månad.

 • Förenklingar vid förmåner för bilar
  Hanteringen av förmåner för bilar har blivit enklare. Visserligen ska den liksom övriga förmåner redovisas i rätt månad, vilket innebär att även ev justeringar och förändringar måste göras i densamma och ej kan göras som tidigare på nästkommande lön. Dock kräver Skatteverket betydligt färre uppgifter avseende bilen än tidigare och det räcker numera med själva förmånsvärdet.

 • Problem med att ”rätta” skatt
  Sedan AGI har införts är det inte längre möjligt att backa bruttolönen och be medarbetaren endast återbetala den nettolön som utbetalats. Arbetsgivaren behöver numera återkräva både nettolönen och den avdragna preliminärskatten som hamnat på den enskildes skattekonto.

  Den enskilde medarbetaren kan riskera att drabbas hårt av misstag utanför dennes kontroll. En lösning för medarbetaren kan vara att ansöka om jämkningsbeslut från Skatteverket för att på så sätt jämka mot kommande inkomster under året. I annat fall gäller det att vänta till deklarationen är färdig och då få tillbaka dessa pengar. Sammanfattningsvis kan man säga att det viktigaste är att det blir rätt från allra första början.

  De som attesterar tidrapporter eller tillhandahåller annan lönepåverkande information har ett stort ansvar i att rapporteringen är korrekt och sker i tid till löneansvarig. Det är därför mycket viktigt att ansvar och rutiner för detta är tydligt förankrade i organisationen. Lika viktigt är det att samtliga medarbetare är införstådda med vilka förväntningar som ställs på dem när det kommer till tidsregistrering, frånvarorapportering och reseräkningar.

Blev det enklare med AGI?
Svaret är att har blivit tydligare på många plan både kring syfte och förväntningar från myndighetens sida.

Under en övergångsperiod kommer AGI inte vara enklare än tidigare, men så snart alla parter, arbetsgivare, chefer och medarbetare är införstådda och vana med det nya regelverket och hanteringen så kommer hanteringen innebära en förenkling.